Modlitba

 

Bůh vyslyší modlitby

"Tu k tobě modlitbu vyslýchajícímu všeliké tělo přicházeti bude". Žalm 65,3

Bůh má v Bibli mnoho jmen a titulů. Autor žalmu 65 se modlí k Bohu slovy "k tobě modlitbu vyslýchajícímu". Ze všech skutků, které Bůh koná, není nic důležitějšího pro vás i pro mne než to, že slyší naše modlitby. Bůh nemá problém s ušima. Jedině tehdy nemůže Bůh slyšet naši modlitbu, když se nemodlíme. Bůh nejen naše modlitby slyší, ale také rád je vyslyší. Bůh je rád, když lidé věří, že vyslyší jejich modlitby.

Bez víry je však nemožné se mu zalíbit, neboť ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že těm, kteří ho pilně hledají, dává odplatu. Židům 11,6

Tím, že Bůh vyslýchá modlitby, ukazuje nám Svou povahu. Jinými slovy nám pomáhá, abychom Ho poznali.

Za prvé, vyslyšená modlitba dokazuje, že Bůh žije.
On není dřevěná či kamenná modla nebo nějaká neosobní vyšší síla. Je to živý Bůh, který se stará o vás i o mě. Jestliže chceme přesvědčit lidi o Boží existenci, ukažme jim, že vyslyšel naše modlitby. Vyslyšená modlitba je ten nejsilnější argument, že Bůh existuje a žije.

Za druhé, vyslyšená modlitba ukazuje, že Bůh je mocný.
Vyslyšená modlitba je zázračná. Modlitba mění skutečnost. Předtím, než jsem se potkal se svou budoucí manželkou Emili, tak jsme se oba modlili, aby Bůh do našeho života přivedl toho pravého partnera. Bydleli jsme od sebe více než 1500 kilometrů, ale jakýmsi úžasným řízením nás Bůh svedl dohromady. Rok potom, co jsme se poprvé setkali, jsme se i vzali. Věděli jsme, že to je to, co pro nás chtěl Bůh. Když se modlíme, stáváme se svědky Boží moci, působící v našem životě. Nemusíme žít své životy jako "oběti" okolností. Můžeme žít své životy s určitým účelem a záměrem.

Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé. Přísloví 3,6

Modlitba skutečně prokazuje Boží moc v našem životě.

Za třetí, modlitba ukazuje, že Bůh je milosrdný.
Modlíme se, protože máme své potřeby. Bůh vyslyší naše modlitby v dobách nouze, protože je milosrdný. Všichni máme své potřeby. Nikdo nežije život bez problémů. Ale někdy se zdá, že tyto potřeby a problémy nemají žádné řešení. A právě tehdy máme vlastně velkou příležitost. Touto příležitostí je, že můžeme vidět, jak milosrdenství a Boží moc působí v našich životech. Bůh touží vyhovět našim potřebám. Čeká jen, až ho zavoláme. Pro děti Boží nemusí být doba hojnosti tou nejlepší dobou. Když se nám všechno daří, obvykle se nemodlíme. Měli bychom se modlit pořád, ale často to neděláme, zvlášť když je v našem životě všechno v pořádku. Bůh dopouští problémy
proto, abychom se k Němu modlili.

Nedávno jsem stál před podobnou situací. Potřeboval jsem něco velmi důležitého. Velmi upřímně jsem se modlil, aby Bůh vyslyšel mé prosby. Neměl jsem tušení, jak Bůh vyhoví mé modlitbě, ale důvěřoval jsem Mu, že to udělá. Tentýž den se stalo něco velmi špatného. Bylo to moc nepříjemné a já jsem se divil, proč to Bůh dovolil. Ale o den později se ukázalo, že tímto posledním problémem Bůh vyřešil to, za co jsem se předtím modlil. Bůh vyslyšel mé modlitby a vyřešil i můj další problém.

Když Bůh vyslyší naše modlitby, posiluje tím naši víru. Dostáváme tak větší ujištění, že Bůh se o nás opravdu stará. Všechno, co dělá, je skutečně pro naše dobro. Bůh je k nám vskutku milosrdný.

A konečně, naše vyslyšená modlitba pomáhá ztraceným lidem najít víru v Boha.
Můžeme dlouze diskutovat o filosofii a teologii, ale když je člověk nevěřící, vždycky si najde nějaké protiargumenty. Je však těžké najít argumenty proti vyslyšené modlitbě. Oslovení "Ty modlitbu vyslýchající" je již od začátku pravdivé.

Bůh vyhověl Abrahamově modlitbě a dal mu ve vysokém věku syna. Bůh vyhověl Danielově modlitbě a ochránil ho ve lvím doupěti. Bůh vyhověl Eliášově modlitbě a seslal na horu Karmel nebeský oheň. Vyslyšel také Petrovy, Janovy a Pavlovy modlitby. Vyslyšel také modlitby mnoha svých dětí po celé věky. Ale nejdůležitější modlitba je ta, kterou požádáme Ježíše Krista, aby nás spasil a odpustil nám naše hříchy.

Neboť každý, kdo by vzýval jméno Pána, bude spasen. Římanům 10,13

Vzývání jména Páně je modlitba a modlitba za spásu musí všemu předcházet. Pokud nejsme spaseni, nemáme vztah s Bohem, a proto se k Němu nemůžeme modlit za naše potřeby.

Židům 11,6 říká: "…kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že těm, kteří ho pilně hledají, dává odplatu."

Věříte, že Bůh existuje? Věříte, že vyslyší vaše modlitby? Ať je vaše prosba jakákoliv, Bůh je jí ochotný vyhovět. Máte dostatek víry, abyste Mu důvěřovali? Modlitba je největší výsada, jakou člověk může mít. Modlitba nám dává možnost hovořit se Stvořitelem vesmíru, jako bychom byli dítě sedící na otcově klíně.

V jazykovém kurzu, který jsem navštěvoval před několika lety, byl student z Anglie. Byl pozván na večeři na Pražském hradě pro královnu Alžbětu. Pro toho pána to byla velká čest. Byla tam královna a byl tam taky pan prezident Havel. Ale právě dnes se mi dostalo mnohem větší cti. Měl jsem příležitost mluvit s Bohem. A ještě
úžasnější je, že Bůh mě poslouchal. A bude poslouchat i vás.

Můžeme vskutku oslovovat Boha - "Ty, modlitby vyslýchající."