Boží existence

 

Důkaz Boží existence

Patrick R. Briney, Ph.D.

Je možné poznat, že Bůh existuje? Je možné dokázat, že Bůh existuje? Odpověď na obě otázky zní „ano“. Nejen, že je možné poznat, že Bůh existuje, ale je možné poznat samotného Boha.

Existují tři vědecké zákony, které lze považovat za důkazy Boží existence. Co je zvláštního na zákonech vědy? Zákon je vědecký model, který už byl tisíckrát testován a bylo zjištěno, že platí bez výjimek. Spolehlivé závěry a výklady vědy musejí podléhat vědeckým zákonům. Vysvětlení, která vědeckým zákonům odporují, nejsou důvěryhodná.
První zákon termodynamiky je vědeckým zákonem, který vede k závěru, že původ vesmíru je možné nejlépe objasnit nadpřirozeným stvořením. Následuje čtyřbodové zdůvodnění pro nadpřirozené stvoření vesmíru.

1. První zákon o termodynamice říká, že energie nemůže být vytvořena přirozenou cestou. Dodnes nebyly zjištěny žádné výjimky z tohoto zákona.
2. Vesmír existuje jako energie v různých formách, například ve formě hmoty, světla, tepla nebo zvuku.
3. Logickým závěrem pro původ vesmíru je, že byl stvořen nadpřirozeným způsobem.
4. Bůh musí existovat.

Typický protiargument je, že nadpřirozené stvoření je ve skutečnosti neobjevený přírodní zákon. Zaprvé, tím vlastně připouštíme, že závěr je odvozen logicky, ať už se jedná o nadpřirozené stvoření, nebo neobjevený zákon. Za druhé, je nerozumné navrhnout nějaký hypotetický přírodní zákon, který popírá empiricky odvozený přírodní zákon. Za třetí, závěr o nadpřirozeném stvoření je nejpravděpodobnější, protože samotný zákon nepopírá.

Další skutečností je, že energie existuje stále. Což nás přivádí k dalšímu zákonu – druhému zákonu termodynamiky.

1. Druhý zákon termodynamiky říká, že entropie v uzavřeném systému nevratně roste. To znamená, že využitelná energie klesá a nemůže být v uzavřeném systému zvyšována. Kvůli tomuto zákonu není možné sestrojit perpetuum mobile.
2. Tento vesmír prodělává „smrt z žáru“, to znamená, že je to uzavřený systém, který postupně dochází jako natažené hodiny v krabici. Jednou, až přestane jít, nebude už možné ho znovu natáhnout. „Smrt z žáru“ ukazuje ke konci, což znamená, že byl také začátek.
3. Jestliže vesmír přestává jít a není možné ho znovu natáhnout, jak tedy vznikl a kde získal počáteční energii, aby mohl začít docházet? Nejlogičtějším závěrem je, že vznikl nadpřirozenou cestou.
4. Bůh musí existovat!

V tomto místě můžete namítnout, že druhý zákon se týká pouze uzavřeného systému a že živé organismy jsou systémem otevřeným. To je pravda. Proto se výše zmíněné argumenty týkají pouze původu vesmíru, a ne života nebo živočišných druhů.

Třetím bodem k důkazu existence Boha je zákon biogeneze.

1. Zákon biogeneze říká, že každá buňka pochází z nějaké buňky, která existovala před ní. Ani v přírodě ani v laboratořích nebyly zaznamenány žádné výjimky z tohoto zákona.
2. Všichni živí tvorové existují jako jedno- nebo vícebuněčné organismy.
3. Logickým závěrem tedy je, že buněčné organismy vznikly nadpřirozenou cestou. 
4. Bůh musí existovat!

Je nerozumné a v rozporu se současnými vědeckými zákony trvat na přirozeném původu vesmíru. Spolehlivé závěry se musí shodovat se současnými zákony a znalostmi. Dojít k závěru, že Bůh není, je tedy nelogické a odporující vědeckému zkoumání.

Biochemik, H.P. Yockey uvádí v časopise Journal of Theoretical Biology (Teoretická biologie), že „vzhledem ke tvaru jednoduchých molekul skupiny cytochromu c, a to i kdybychom měli k dispozici „deus ex machina“, potřebovali bychom 10 na 36tou [možností] v případě že bychom pokaždé volili správně [a k tomu] 1 bilion let… Ten, kdo si myslí, že cytochrom c mohl vzniknout náhodou, musí mít víru Joba.“ Vzhledem k tomu, že v matematických výpočtech je pravděpodobnost 10 na 30tou rovna nemožnému, lze říci, že proteiny nutné pro život nemohly vzniknout přirozenou cestou.

Jestliže není možný přirozený původ jednoho proteinu, jak by byl možný u celé buňky! Biochemik Harold Morowitz ve své knize Tok energie v biologii napsal, že teoreticky nejjednodušší buňka by potřebovala nejméně 124 proteinů, aby mohla fungovat. Vypočítal, že pravděpodobnost přirozené evoluce tohoto imaginárního
jednoduchého organismu by byla

1:10 340 000 000

Vědci strávili mnoho let pokusy vytvořit život v laboratoři pomocí nejdokonalejších dostupných zařízení, v pečlivě řízených a inteligentně navržených experimentech. Pokud život nemůže být vyvolán uměle ani za těchto podmínek, o co méně pravděpodobné by bylo, aby se molekuly samy seskupily v živé buňky! Nejlepším
vysvětlením pro původ života je nadpřirozené stvoření. Bůh musí existovat!

Jediným logickým a rozumným závěrem, který se shoduje se současnými vědeckými zákony a poznatky, je skutečnost, že Bůh musí existovat! Popřít Ho, znamená popřít metodiku, historii, tradice, smysl a poznatky vědy. Popření Boha znamená odmítnutí racionálního myšlení a schopnosti logického myšlení dát poučení lidstvu.

Ponechám Vás s náměty k zamyšlení. Je více nevědecké věřit v Boha nebo v evoluci? Je více nevědecké věřit v nadpřirozený nebo v přírozený původ? Je nutné dát Boha do zkumavky nebo po Něm požadovat, aby ukázal své stvořitelské metody v laboratoři předtím, než uznáme, že On existuje? Důkazy jste viděli.

Existuje Bůh, nebo ne?