Čemu věříme

 

Víra: Základní baptistické učení

Slovo "baptism" je anglický výraz pro křest. Slovo "baptize" je odvozeno z řeckého
"baptizo", které znamená "ponořit do vody". Je to symbolický akt, poprvé vykonaný
Janem Křtitelem. Tento úkon byl po celé dějiny křesťanství charakteristickým znakem
všech pravých novozákonních církví. V současné době existuje na celém světě velký
počet křesťanských církví, které se nazývají "baptistickými církvemi". Církve
s věroukou, kterou vysvětlujeme v této brožurce, existovaly již od dob Ježíše Krista,
i když vždycky nepoužívaly název "baptistické". V našem krátkém výkladu bychom
vám chtěli stručně přiblížit základní biblické učení baptistů.

Bible
Tím, kdo inspiroval Bibli, byl Bůh. Její autory vedl Duch Svatý, a tak to, co napsali, bylo
dokonalé a bezchybné. Existuje pouze jedna Bible, která je dokonalým zjevením.
Žádné jiné texty nebyly inspirovány Bohem. Za nejvyšší, absolutní autoritu ve všech
aspektech víry i lidského života však můžeme pokládat pouze Bibli.

Bůh
Je jenom jeden věčný Bůh, který existuje ve třech osobách: jako Otec, Syn a Duch
Svatý. Jsou jedním a jsou si rovni v úplné božské dokonalosti. Ježíš Kristus je Bůh
v lidské podobě. Jeho zázračné narození neznamenalo Jeho počátek, protože je
věčný. Stal se člověkem, aby se mohl obětovat za lidské hříchy.

Spasení
Všichni lidé jsou hříšní a potřebují být spaseni, pokud se jednou mají ocitnout u Boha
v nebi. Ztracení lidé zemřou a navěky skončí v pekle. Spasení je okamžik, kdy se
člověk kaje ze svých hříchů a přijímá Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Děje
se tak skrze víru a není k tomu zapotřebí žádného vnějšího rituálu, jako je například
křest, a není ani zapotřebí, aby byl člověk členem nějaké církve nebo náboženské
organizace. Když je člověk jednou spasen, nemusí se obávat, že mu někdy
v budoucnu bude tato spása odepřena a on bude znovu zatracen.

Křest
Je důležité vědět, že křest člověka nespasí. Aby se stal křesťanem, musí se kát ze
svých hříchů a přijmout Ježíše Krista jako svého Spasitele. Poté má teprve následovat
křest jako symbol víry ve smrt, pohřbení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Když je nový
věřící ponořen do vody, symbolicky se ztotožňuje s Ježíšem Kristem. Křtu se týkají
čtyři důležité zásady:
- Pokřtěn by měl být jenom ten, kdo už byl spasen.
- Správný křest se provádí úplným ponořením do vody.
- Právo křtít mají pouze církve, založené na pravdách Bible.
- Pouze ti, kdo byli podle Písma pokřtěni tímto způsobem, mohou být členy církve.

V Novém Zákonu nenajdete jiný způsob provádění křtu, než je tento. Všechny
odchylky jsou pouze lidskými zvyky a tradicemi, a ne učením Písma.

Církev
Církev je společenstvím pokřtěných věřících, jejímž cílem je šířit evangelium, křtít nové
věřící a zakládat nové církve po celém světě. Tato činnost vychází z pokynů Ježíše
Krista, jež svěřil první církvi, kterou založil během svého působení na zemi.

Svoboda svědomí
Věnujte prosím pozornost tomu, čím se chceme zabývat dále. Každý člověk může
věřit tomu, čemu chce. Víra nemá být svazována žádnými politickými ani vládními
omezeními, ani žádným oficiálním státním náboženstvím. Víra se také po nikom nesmí
vynucovat a nikdo nesmí být pronásledován, protože věří jinak než většina ostatních.

I přesto bychom však chtěli říct, že to neznamená, že každý názor je správný (to jest
podle Bible). Pevně věříme tomu, co jsme uvedli v předchozím výkladu, a odmítáme
jako nesprávný každý názor, jenž není v souladu s Biblí. Zároveň však chceme bránit
právo každého věřit tomu, co si zvolil.

Toto stanovisko zaujímali baptisté vždycky. V počátečních dnech Spojených států
amerických například mnohé kolonie zaváděly zákony, které ustanovovaly určitou
náboženskou organizaci jako státní církev. Ti, kdo nebyli jejími členy, jako například
baptisté, byli pronásledováni. Jednou se stalo, že baptistický kazatel jménem John
Clarke společně s dvěma přáteli navštívil nemocnou rodinu v Massachusetts, kde bylo
zavedeno toto státní náboženství. Za to byli uvězněni, dostali pokutu a jeden z nich byl
zbičován, až mu, jak říkají dobové záznamy, prýštila z nohou krev - a to jenom proto,
že nebyli členy státní církve. Později strávil John Clarke dvanáct let v Anglii, kde
usiloval o to, aby vláda zřídila novou kolonii se svobodou vyznání. Nakonec se mu to
podařilo a v roce 1638 byl založený Rhode Island, ustavený v roce 1663.

Bylo to první místo, kde bylo zákonem potvrzena svoboda náboženského vyznání. V
roce 1776 se zrodily Spojené státy americké jako nezávislá země a 15.prosince 1791
schválil Kongres dodatek k ústavě, který zaručoval náboženskou svobodu všem
občanům. Baptisté v tomto ohledu sehráli velmi důležitou roli a díky nim se tohoto
požehnání dostalo celé zemi.

Závěr
Doufáme, že tento článek Vám vysvětlil, kdo jsou baptisté. Je sice stručný, ale
domníváme se, že vystihuje vše podstatné.