Svátek Svatého Mikuláše

05.12.2013 18:48


Brz
y příjde, jsi připravený/á?

Když jsem byla ještě malá holčička, bála jsem se dne, kdy měl přijít Mikuláš. Mnoho mých kamarádů bylo nadšených, že tento den zase příjde. Chystali se na něj předem, byli připraveni, ale ja ne.

Zatímco se ten den blížil, věděla jsem, že už je pozdě, abych napravila své chyby z celého roku. Zkusila jsem být hodná, ale naděje byla malá. Ve svém srdci jsem věděla, že musím něco udělat, ale co? Ale odložila jsem to až na poslední chvíli a teď bylo pozdě abych s tím cokoliv udělala. Kdykoliv jsem mohla změnit své chování, ale neudělala jsem to. Znala jsem mnoho lidí, kteří se připravili včas, ale já ne.

Moje kamáradky o tomto dni mluvily po celý rok. Prostě byly nadšené a nemohly se tohoto dne dočkat. Nedočkavě ho očekávaly, ale já jsem se bála.

Když přišel ten den a Svatý Mikuláš stál u naší branky. Stanula jsem před Svatým Mikulášem. A to byl ten čas, kdy jsem mu musela říct, co jsem dělala během celého roku, že jsem nebyla hodná. Musela jsem vyrovnat účty. Chvěla jsem se strachem, srdce mi tlouklo jako splašené. Věděla jsem, že jsem mohla dělat vše správně, mohla jsem se chovat slušně, ale nechtěla jsem. Teď bych měla dostat, co si zasloužím. Ano, já.

Příběh této malé holčičky je pravdivý. Ano, ona sama nám ho vyprávěla. Její obavy byly také skutečné. Teď už je starší a nebojí se Svatého Mikuláše, ale zjistila, že se bliží jiný den. V tento den se vratí Ježíš Kristus z nebe. Měli bychom se tohoto dne bát!

Někteří lidé z našeho okolí se těší na tento den. Nachystali se na to, že Ježíše potkají osobně. Jiní se toho dne bojí, protože neví co bude následovat. Někteří se snaží dělat jen dobré věci pro to, aby je Ježíš přijal, ale v Bibli je jasně napsáno, že jejich pokusy jsou marné. Možná jsi se vcítil do pocitů té malé holčičky. Možná víš ve svém srdci, že musíš něco udělat, aby ses připravil, ale nevíš co ani jak. Na druhou stranou, možná víš co a jak, ale stejně jako ta malá holka své rozhodnutí odložíš na později. Myslíš si, že je dost času. Možná je, ale možna taky není.

Bible nám vysvětluje, že jediná cesta vede skrze Ježíše:

Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14:6  

Ježíš přišel z nebe poprvé, aby připravil cestu:

Neboť jest neposlal Bůh Syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho. Jan 3:17

Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16

Proč Ježíš, jediny Boží syn připravil cestu:

Neboť není rozdílu. Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží. Řimanům 3:23

Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží jest život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem. Řimanům 6:23

Jak Ježíš připravil cestu? Co udělal?

Dokazujeť pak Bůh lásky své k nám; nebo když jsme ještě hříšníci byli, Kristus umřel za nás.

Čím tedy více nyní již ospravedlněni jsouce krví jeho, spaseni budeme skrze něho od hněvu. Řimanům 5:8-9  

Nachystal cestu i pro mne?
Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho,
Jan 1:12

Není důležité kdo jsi. Bible říká jasně, že se tento den blíží. Ježíš se vátí a příjde soud. Buď zemřeme před jeho příchodem nebo se Ježíš vrátí během našeho života. Tak nebo tak, budeme před ním jednou stát a vyrovnávat účty. Prostě budeme se zodpovídat z každé lži, každé špatné myšlenky a každého svého hříchu. Ale máme možnost ještě dnes být smířeni s Bohem. Viš, co musíš udělat, abys dostal/a odpuštění svých hříchů? Tento den se blíží! Jsi připravený/á?

A jakož uloženo lidem jednou umříti, a potom bude soud, Židům 9:27

Jestli tvoje odpověď na otázku “jsi připravený/á?” byla ne, a jestli se chceš dozvědět o spáse a odpuštění hříchů víc. Kontaktuj nás!